Psykoterapi


Psykoterapi handlar om ett gemensamt utforskande av livsupplevelsen. Jag känner inte till något starkare, mer direkt och   potentiellt mer genomgripande sätt att syna sin upplevelse av livet än att i en atmosfär av respekt och öppenhet mötas och tillsammans reflektera, fundera och stanna upp i själva upplevelsen. I denna relationella process öppnas möjligheter till    utveckling, mognad och förändring.


Genom åren har jag skaffat mig en bred erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete vid olika typer av problem. 


Dels de bekymmer som lämpligast möts med en avgränsad, kortare terapeutisk behandling. Det kan handla om relationsproblem, arbetsrelaterade svårigheter, avgränsade ångestbesvär, depressivitet m.m. Här har jag arbetat med moderna korttidspsykoterapeutiska metoder, på relationell grund, med psykoanalytiska eller KBT – inslag beroende på det enskilda fallet.


En del svårigheter och personlighetsdrag har djupare rötter. Det kan handla om mönster och förhållningssätt som sedan länge  format hur vi upplever tillvaron och andra människor och därmed hur vårt liv och våra relationer har kommit att bli. En längre,  mer öppen psykodynamiskt inriktad relationell psykoterapi är då att föredra. Här inriktas terapin mer på insikt och medvetenheten.   


Metod

Idag vet vi att de olika etablerade psykoterapiskolorna är likvärdiga vad gäller utfall. Jag tror på att anpassa metod utifrån    problem. Och att också anpassa terapins omfattning och längd utifrån problemets svårighetsgrad.


Vem du är som söker spelar också roll och hur vi fungerar tillsammans. Det är flera faktorer som avgör lämplig metod.


I centrum står dock alltid mötet och relationen. Det är där arbetet sker och utveckling möjligörs.  
Vasagatan 58, 411 37 GÖTEBORG     

tel 0708-837678